Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Lehmann, Hans-Thies

.

lehmann hans thiesProf. dr. Hans-Thies Lehmann, rođen 1944. godine u Ehringshausenu, ugledni je teatrolog. Od 1988. do svog umirovljenja 2010. godine, kao profesor je predavao teatrologiju na Univerzitetu u Frankfurtu na Majni, gdje je bitno pridonio ustrojavanju katedri za teatar, film i nauku o medijima, te katedre dramaturgije. Od 2013. do 2014. bio je profesor dramaturgije na Visokoj školi za muziku i teatar u Leipzigu. Kao gostujući docent predavao je i u Amsterdamu, Berkeleyju, Charlottesvilleu, Kentu, Krakovu, Parizu, Tokiju i Beču. Težišta njegova istraživanja su suvremeni teatar, estetska teorija, te Bertolt Brecht i Heiner Müller. Godine 2017. Hans-Thies Lehmann primljen je u Berlinsku akademiju umjetnosti.