Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Nikolova, Nina

.

nikolova ninaNina Nikolova, rođena 1964. u Byali Slatini (Bugarska), asistentica je na Sveučilištu Paissiy Hilendarski u Plovdivu, gdje predaje sociologiju. Od 1996. do 2004. bila je kourednica časopisa Критика и Хуманизъм (časopisa za kritičku teoriju i nove humanističke studije). Od 1992. naučna je saradnica na Institutu za kritička sociološka istraživanja u Sofiji. Područja njena rada su: sociologija javnosti, sociologija socijalističkog društva, sociologija tijela. Nina Nikolova prevela je više socioloških i filozofskih djela, između ostalih djela Niklasa Luhmanna, Ulricha Becka, Sigmunda Freuda i Hansa Blumenberga.