Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Heins, Volker

heins volkerVolker Heins roden je 1957. i od aprila 2012. voditelj je Istraživackog projekta  „Interkultur“ na Kulturnoznanstvenom institutu u Essenu (KWI). Heins je 1988. doktorirao na Univerzitetu Goethe u Frankfurtu na Majni na podrucju politologije, a 2001. habilitirao se u Gießenu. Osim toga predavao je i bavio se istraživanjem na fakultetima u New Delhiju, Cambridgeu (USA), New Havenu i Jerusalemu, a trenutacno vec nekoliko godina radi na Univerzitetu McGill u Montrealu. Od 1998. saradnik je na Frankfurtskom institutu za sociološka istraživanja. Heins je objavio brojne znanstvene radove cije je težište bilo sociologija demokracije, politicka teorija moderne, medunarodne civilne i vojne intervencije, sukobi oko ljudskih prava te medukulturalnost u povijesti ideja.